Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://cuwszczecinek.naszastrona.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia, grafiki i nagrania wideo osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-04.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Fierek, adres poczty elektronicznej cuw@gminaszczecinek.pll. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 37 264 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek mieści się na II piętrze, 3-kondygnacyjnego budynku Urzędu Gminy Szczecinek, do którego prowadzi jedno wejście główne schodami od ul. Pilskiej. Wejście do budynków jest dostępne w godzinach pracy Urzędu oraz Centrum.Obsługa interesanta znajduje się na II piętrze w pokojach 32 oraz 33. Każdy pracownik ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Centrum.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku jest bariera architektoniczna w postaci schodów wejściowych. W planach inwestycyjnych na 2021 rok uwzględniona jest budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych, jej montaż umożliwi dostęp dla osób z ograniczoną funkcjonalnością ruchową do całego urzędu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku Urzędu Gminy obecnie nie ma windy ani pochylni dla osób niepełnosprawnych, plany inwestycyjne zgodnie z punktem powyżej.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przy Urzędzie Gminy Szczecinek od strony północnej wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-29 oraz znakami poziomymi P-18 i P-24 malowanymi na niebieskim tle. Sposób wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę petenta. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Gminy Szczecinek. Warunkiem wejścia na teren Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest obowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu, po przednim zgłoszeniu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Informacji udzielają pracownicy.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

Dostęp alternatywny

1. W razie braku możliwości, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewnia się takiej osobie dostęp alternatywny polegający na między innymi na:

1) wsparciu innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego przy pomocy nowoczesnych technologii,

2) takiej organizacji Ceentrum, która pozwoli na realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

2. W razie braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej podmiot zapewnia alternatywny dostęp do elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej poprzez umożliwienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny