Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Fundusz Świadczeń Socjalnych

W Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek oraz szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek, wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego treść stanowi ZARZĄDZENIE NR 7/2023 KIEROWNIKA CENTRUM USŁG WSPÓLNYCH GMINY SZCZECINEK z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół z terenu Gminy Szczecinek oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek.

 

Zgodnie z regulaminem:

  1. Ubiegający się o pomoc socjalną i pożyczki mieszkaniowe składają wnioski do komisji poprzez CUW.
  2. Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest samodzielne złożenie wniosku:
  1. wniosek o przyznanie paczki dla dziecka - do 15 maja,
  2. wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie lub do wypoczynku zorganizowanego – do końca czerwca,
  3. wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze względu na wzmożone wydatki w okresie zimowym - do końca listopada.

3. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

4. Co najmniej raz w roku (tj. do 15 maja) osoby uprawnione zamierzające korzystać ze środków funduszu składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego. Powyższe jest konieczne do ustalenia progów dochodowych na dany rok kalendarzowy. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Pracownicy zatrudnieni po 30 maja danego roku (oraz osoby, które nie planowały korzystać z funduszu, ale ich sytuacja ulegała zmianie składają w/w oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem. Niezłożenie powyższej informacji jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia ze środków Funduszu, z powodu braku możliwości ustalenia przez administratora sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

5. Administrator ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych w oświadczeniu i w tym celu może żądać od uprawnionego lub członków jego rodziny/gospodarstwa domowego dodatkowych informacji w formie oświadczenia, a także przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość tych informacji. Nieprzedłożenie dokumentów na żądanie administratora w terminie określonym w żądaniu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

6. Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie dochody opodatkowane netto oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, zaliczkę na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od wykazanych w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przysporzeń nie należy odejmować zobowiązań takich jak np.: spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich itp.

7. Przez dochody netto rozumie się: przychód  minus koszty uzyskania przychodów minus podatek, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

8. Wnioski o przyznanie:

  1. pomocy finansowej lub rzeczowej będą rozpatrywane w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku,
  2. pożyczki mieszkaniowej będą rozpatrywane w terminie do 30 dni kalendarzowych dnia od złożenia wniosku,
  3. zapomogi losowej będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

9. W przypadku niekorzystnej decyzji na wniosek osoby uprawnionej, pracownik, którego dotyczy decyzja, może zwrócić się pisemnie o jej uzasadnienie do administratora.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny