Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Młodociani pracownicy

Tytuł:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pomoc de minimis.

Krótki opis sprawy 

Jesteś pracodawcą, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem? Nie wiesz, jak uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia takiego pracownika? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek (budynek Urzędu Gminy Szczecinek pok. 33, piętro II) lub listownie, wysyłając na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek.

Kto powinien zgłosić?

Wniosek składa pracodawca lub pełnomocnik reprezentujący pracodawcę. Zgłoszenia wniosku należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny w załącznikach.

Co musisz przygotować?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy:

 1. Wypełnić wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – do pobrania w załącznikach.

2. Do wniosku załączyć wymagane dokumenty:

 1. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) - w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159), albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 2. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.
 3. Kopia świadectwa pracy.
 4. Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) – art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.).
 5. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U z 2017 r. poz. 1644 ); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391).
 7. W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą (np. zaświadczenie o zatrudnieniu).
 8. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) - do pobrania w załącznikach.
 9. Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy) - do pobrania w załącznikach.

Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Co musisz zrobić?

 1. Wypełniony i podpisany wniosek pracodawcy wraz z wszystkimi załącznikami można dostarczyć do Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek, 78-400 Szczecinek, ul. Pliska 3, pok. 33, II piętro, tel. (94) 372-64-23.
 2. Wypełniony i podpisany wniosek pracodawcy wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek, 78-400 Szczecinek, ul. Pliska 3.
 3. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer  telefonu: (94) 372-64-23 (pokój nr 33, II piętro).

Kiedy należy zgłosić wniosek?

W terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Ile i jak zapłacisz?

Opłat nie pobiera się.

Ile będziesz czekać?

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Kto zrealizuje Twoją sprawę?

Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek, 78-400 Szczecinek, ul. Pliska 3, pok. 33, II piętro, tel. (94) 372-64-23.

Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm).

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł - art. 122 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2019/2020.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2020/2021.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2021/2022.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120.) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2022/2023.
 1. Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika - do pobrania w załącznikach.

Wniosek składamy w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 1. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. Pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny