Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Dowóz uczniów

Tytuł

Zwrot kosztów dowożenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów i dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych.

Krótki opis sprawy 

Jesteś rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/ucznia niepełnosprawnego, chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do jednostki oświatowej lub dowozisz dziecko własnym autem i chcesz otrzymać zwrot kosztów? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek (budynek Urzędu Gminy Szczecinek pok. 32, piętro II) lub listownie, wysyłając na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek.

Kto powinien zgłosić?

Bezpłatny dowóz do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki organizowany przez Gminę Szczecinek przysługuje:

 1. do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,
 2. do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
 3. do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 4. do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Co musisz przygotować?

 

1) Aby złożyć wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego musisz:

Wypełnić wniosek o zwrot kosztów dowozu  dziecka/ucznia niepełnosprawnego - do pobrania w załącznikach.

Do wniosku załącz:

 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia.
 • Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez starostę szczecineckiego.
 • Zaświadczenie z placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez wnioskodawcę do zapewnienia przewozu dziecka/ucznia (dotyczy tylko wnioskodawców dowożących osobiście samochodem osobowym).
 • Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/ zawarcia umowy we wspólnym interesie.

Podstawą zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych jest umowa cywilnoprawna w sprawie zapewnienia transportu i opieki, zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Szczecinek.

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu ustala się jako iloczyn:

 1. dziennej liczby kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, pomniejszonej o liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa powyżej,
 2. liczby dni obecności ucznia w szkole w okresie rozliczeniowym,
 3. stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określonej przez Radę Gminy, w drodze uchwały

2) Aby złożyć wniosek o organizację przez Gminę bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w danym roku szkolnym musisz:

wypełnić wniosek, a w nim zaznaczyć punkt : "Powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi; nazwa podmiotu:......................" - do pobrania w załącznikach.

Do wniosku załącz:

 • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • kopia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły/ośrodka/przedszkola,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada uczeń/dziecko posiada).

Co musisz zrobić?

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarcz (osobiście lub listownie) do Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek., pok. 32, II piętro.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o organizację przez Gminę bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka zalecane jest złożyć do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny.

Wniosek o zwrot kosztów rodzicom/opiekunom prawnym za dowóz ucznia niepełnosprawnego można złożyć w dowolnym momencie.

Ile i jak zapłacisz?

Opłat nie pobiera się.

 

Kto zrealizuje Twoją sprawę?

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek., pok. 32, II piętro, tel. (94) 372 64 24.

 

Podstawa Prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 2. Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Szczecinek oraz ich rodziców/opiekunów/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 3. Uchwała nr LVIII/696/2022 Rady Gminy Szczecinek z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe , zmieniona uchwałą nr LIX/705/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:

 • zarządzenie
  Utworzono dnia 05.04.2023, 13:10
 • Załącznik Nr 1
  Utworzono dnia 05.04.2023, 13:09

  wniosek w sprawie dofinansowania dojazdu

 • Załącznik nr 2
  Utworzono dnia 05.04.2023, 13:09

  wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem

 • Załącznikr nr 3
  Utworzono dnia 05.04.2023, 13:08

  wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

 • uchwała zmieniająca
  Utworzono dnia 05.04.2023, 13:08
 • uchwała
  Utworzono dnia 05.04.2023, 13:08

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny