Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Dokumenty zatrudnieniowe

Każda ze szkół dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek w celu zatrudnienia nauczyciela zobowiązana jest przedłożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek poniższy komplet dokumentów:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie, że kandydat (załącznik nr 2):
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 1. Skierowanie na badania lekarskie (załącznik nr 3) + informacja wskazująca: nabywcę oraz odbiorcę, potrzebna do wstawienia faktury u lekarza medycyny pracy (załącznik nr 4).
 2. Ważne:
 1. skierowanie należy wydać jeżeli nauczyciel miał przerwę w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela powyżej 30 dni
 2. informacja (zał. nr 4) wydawana jest wyłącznie nauczycielowi, w celu wystawienia prawidłowej faktury przez lekarza medycyny pracy.
 3. w skierowaniu na badania należy wypełnić wykropkowane miejsca (PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko).
 1. Orzeczenie lekarskie (jeżeli nauczyciel posiada aktualne orzeczenie lekarskie od innego pracodawcy, przedkłada kserokopię aktualnego orzeczenia lekarskiego na stanowisku - nauczyciel, potwierdzoną za zgodność z przedłożonym dokumentem przez dyrektora szkoły).
 2. Kwestionariusz dla pracownika (załącznik nr 5).
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły kserokopie:
 1. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplomy, kursy, awans zawodowy).
 1. Aktualne zaświadczenie z KRK!

Przed nawiązaniem stosunku pracy każdy nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Nauczyciel powinien przedstawić pracodawcy informację przed nawiązaniem stosunku pracy. Zaświadczenie powinno więc być aktualne. Zaświadczenie o niekaralności występuje w aktach osobowych nauczyciela w formie uwierzytelnionej przez dyrektora kopii.

 1. Oświadczenie PIT-2 (załącznik nr 6). Ważne - dokument ten jest aktualizowany przez Urząd Skarbowy.
 2.  Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 7).
 3. Oświadczenie do przelewu wynagrodzenia (załącznik nr 8).
 4. Oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy (załącznik nr 9).
 5. Oświadczenie NIP/PESEL (załącznik 10).
 6. Oświadczenie nt wysyłania drogą elektroniczną pasków płacowych oraz PIT-ów (załącznik 11).
 7. Deklaracja rezygnacji z PPK (załącznik 12).
 8. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (załącznik 13).
 9. Oświadczenie do stosowania ulgi dla seniorów (załącznik 14). Uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów.
 10.  Zgłoszenie zmiany danych osobowych (załącznik nr 15). Składane w przypadku zmiany danych w trakcie zatrudnienia.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny